Meny

Generelle salgs- og leveringsbetingelser

Våre gjeldende priser til utsalgssteder er engrospriser og gjelder for kunder med slik salgs- eller skjenkebevilling som i hht. lovgivningen gir grunnlag for engrosbetingelser.

PRISER
Oppgitte priser gjelder for varer fritt avlesset fra bil. Levering av varer skjer på gateplan på kundens adresse mot forskuddsbetaling med mindre annet er avtalt. Alle priser er oppført som listepriser ekskl. pant og merverdiavgift, men inkl. særavgift (se eget punkt om særavgifter til staten). Avgiftsendringer kan endre vareprisen til Ringnes. Merverdiavgift beregnes av vareprisen inkl. særavgiften, men ikke av panten. Ringnes forbeholder seg retten til å endre listepriser uten varsel. Varene selges til pris gjeldende på leveringsdagen.

SALG AV ALKOHOLHOLDIGE DRIKKER
Prisene er engrospriser og gjelder for kunder som har salgs- eller skjenkebevilling som iht. lovgivningen gir grunnlag for engrosbetingelser.

ALMINNELIG ORDREOPPTAK
Ringnes forbeholder seg retten til å kansellere en ordre dersom uforutsette situasjoner skulle oppstå, herunder streik, vareknapphet eller problemer med teknisk utstyr. Minimumsordre for levering er ti kasser.

TOMGODS
Alt tomgods skal sorteres før det sendes i retur.

EIENDOMSRETT
Ringnes har eiendomsretten til de leverte varene inntil full betaling har skjedd. 

UNDERSØKELSESPLIKT
Kunden er forpliktet til straks ved mottagelse av de leverte varene å undersøke varene for eventuelle mangler eller feil. Avvik må meldes Ringnes samme dag som varene er levert. Ringnes sitt ansvar i forbindelse med mangelfull leveranse begrenser seg til omlevering innenfor rimelig tid.

ANSVARSFRASKRIVELSE
Ringnes kan ikke gjøres ansvarlig for følgetap eller indirekte tap, med mindre Ringnes har handlet grovt uaktsomt eller forsettelig. Ringnes kan ikke gjøres ansvarlig for skader pga. defekter ved leverte varer, med unntak av personskader og skader hos forbruker.

ØVRIGE BETINGELSER
Ved for sen betaling beregnes forsinkelsesrente med den til enhver tid gjeldende sats.

Ringnes forbeholder seg rett til å foreta motregning, uten begrensning i ikke forfalt beløp.

Der er ingen returrett for varer levert av Ringnes, med mindre annet er avtalt, eller returen skjer iht. returavtalen.

SÆRAVGIFTER TIL STATEN: (pr 1. januar 2020)

Produktavgift alkoholfrie drikkevarer 
(tilsatt sukker og eller/kunstig søtstoff)
 kr 4,91 pr. liter
Sirupavgift  kr 29,90 pr. liter

I tillegg kommer emballasjeavgift på engangsemballasje

 

Avgift på alkoholholdig drikke (øl og cider)

Klasse A  0,00 - 0,7 kr. 0,00 pr. liter
Klasse B     0,71 - 2,7 kr. 3,51 pr. liter
Klasse C 2,71 - 3,7 kr. 13,18 pr. liter
Klasse D   3,71 - 4,7   kr. 22,83 pr. liter 

Sterkøl, cider og vin over 4,7% beregnes kr. 5,11 pr. liter multiplisert med volumprosenten.

For brennevinsbaserte drikkvarer over 0,7 prosent: kr. 7,84 pr alk.hol.volum % pr. liter.